Norrköpings avloppsreningsverk

Norrköpings avloppsreningsverk

Bakgrund:

Norrköpings avloppsreningsverk ägs av NODRA AB (tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB) och renar avloppsvatten från skräp, organiskt material, kväve och fosfor genom mekanisk, kemiskt och biologisk rening. För att kunna ta vara på överkottsgasen, en relativt outnyttjad resurs, valde NODRA att samarbeta med Againity och investera i en ORC-turbin.


Vår lösning:

Againity levererade en komplett container med gaspanna, hetvattentank samt ett automatiserat ORC-system med kapacitet på 49,9 kW el brutto. Anläggningen beräknas producera cirka 85 MWh el och 1000 MWh varmvatten årligen. Varmvattnet används internt för att värma upp anläggningens rötkammare. NODRA har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: NODRA (Norrköping Vatten & Avfall)
Ort: Norrköping, Sverige
Bränsle: Rötgas
Tillgänglig rötgas: 900 MWh/år
Againitys leverans: Container med gaspanna, hetvattentank och ORC AT50
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 1 400 kW