Againity

Hörby värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Hörby startades 2004 och ägs av Solör Bioenergi Syd AB. Anläggningen består bland annat av en biobränslepanna med en effekt på 6 MW som eldar GROT, sågspån och flis från lokala aktörer. Eftersom anläggningen inte hade någon tidigare ångpanna samt att traditionella ångturbiner inte blir lönsamma på mindre befintliga värmeverk valde Solör Bionenergi att satsa på en ORC-turbin för att täcka sitt interna elbehov på anläggningen.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten.
Totalt förväntas systemet kunna producera 400 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 360 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Solör bioenergi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Solör Bioenergi
Ort: Hörby, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 24 GWh/år
Temp pannkrets: 120 °C
Temp fjv-retur: 51 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 400 MWh/år

ETC solpark med växthus

Bakgrund:

ETC Solpark är en av Sveriges största solparker med en kapacitet på 400 kW. Solparken ägs av ETC el och är belägen i Katrineholm.  År 2017 beslutades att solparken skulle kompletteras med en kombinerad el- och värmeproduktionsanläggning kopplad till ett växthus för tomater. Anläggningen inkluderar två värmekällor som består av koncentrerande solpaneler samt en biokolpanna. Värmekällorna kopplas till ett ORC-system som producerar el och varmvatten till den intilliggande växthuset. I anläggningen ingår även en ackumulatortank för att jämna ut energiproduktionen över dygnet.

Vår lösning:
Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW el samt en rökgasvärmeväxlare, en hetvattentank och ett kylsystem.


Ägare: ETC El
Ort: Katrineholm, Sverige
Bränsle: Flis
Värmekälla: Koncentrerande solfångare samt biokolpanna Biomacon
Tillgänglig värme: 400 kW
Againitys leverans: Rökgasvärmeväxlare, hetvattentank, ORC AT50, kylsystem
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 350 kW till växthus

Bräkne-Hoby värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Bräkne-Hoby ägs av Ronneby Miljö & Teknik AB och är ett kommunalt bolag beläget i Ronneby. Anläggningen består av en 5 MW hetvattenpanna som eldas med flis. För att ligga i utvecklingens framkant för småskalig kraftvärme valde Ronneby Miljö & Teknik AB att investera i en ORC-turbin från Againity.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet kunna producera 300 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 270 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Ronneby miljö och teknik har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ronneby Miljöteknik
Ort: Bräkne-Hoby, Sverige
Befintlig panna: 5 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 15 GWh/år
Temp pannkrets: 108 °C
Temp fjv-retur: 53 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 300 MWh/år


Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.

Norrköpings avloppsreningsverk

Bakgrund:

Norrköpings avloppsreningsverk ägs av NODRA AB (tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB) och renar avloppsvatten från skräp, organiskt material, kväve och fosfor genom mekanisk, kemiskt och biologisk rening. För att kunna ta vara på överkottsgasen, en relativt outnyttjad resurs, valde NODRA att samarbeta med Againity och investera i en ORC-turbin.


Vår lösning:

Againity levererade en komplett container med gaspanna, hetvattentank samt ett automatiserat ORC-system med kapacitet på 49,9 kW el brutto. Anläggningen beräknas producera cirka 85 MWh el och 1000 MWh varmvatten årligen. Varmvattnet används internt för att värma upp anläggningens rötkammare. NODRA har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: NODRA (Norrköping Vatten & Avfall)
Ort: Norrköping, Sverige
Bränsle: Rötgas
Tillgänglig rötgas: 900 MWh/år
Againitys leverans: Container med gaspanna, hetvattentank och ORC AT50
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 1 400 kW